کتێبخانه‌ی گشتیپه‌یمانگای ته‌کنیکی هه‌یبه‌ت سولتان2-1 : ژماره‌ی کتێب

2-2 : ژماره‌ی کتێب

2-3 : ژماره‌ی کتێب

2-4 : ژماره‌ی کتێب

2-5 : ژماره‌ی کتێب

2-6 : ژماره‌ی کتێب

2-7 : ژماره‌ی کتێب

2-9 : ژماره‌ی کتێب

2-8 : ژماره‌ی کتێب

2-10 : ژماره‌ی کتێب

2-11 : ژماره‌ی کتێب

2-12 : ژماره‌ی کتێب

2-13 : ژماره‌ی کتێب

2-14 : ژماره‌ی کتێب

2-15 : ژماره‌ی کتێب

2-16 : ژماره‌ی کتێب

2-17 : ژماره‌ی کتێب

2-18 : ژماره‌ی کتێب

2-20 : ژماره‌ی کتێب

2-21 : ژماره‌ی کتێب

2-22 : ژماره‌ی کتێب

2-23 : ژماره‌ی کتێب

2-24 : ژماره‌ی کتێب

2-25 : ژماره‌ی کتێب

2-26 : ژماره‌ی کتێب

2-27 : ژماره‌ی کتێب

2-28 : ژماره‌ی کتێب

2-29 : ژماره‌ی کتێب

2-30 : ژماره‌ی کتێب

2-31 : ژماره‌ی کتێب

2-32 : ژماره‌ی کتێب

2-34 : ژماره‌ی کتێب

2-35 : ژماره‌ی کتێب

1 : ژماره‌ی کتێب

1 : ژماره‌ی کتێب

1 : ژماره‌ی کتێب

1 : ژماره‌ی کتێب